CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació en la compra de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa (en endavant, «Condicions») a través del lloc web panetonline. és, propietat de PANET GROUP BAKERY, S.L. sota la marca comercial de PANET, en endavant, PRESTADOR, les dades de contacte de la qual figuren també en l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions romandran publicades en el lloc web a disposició de l’USUARI per a reproduir-les i guardarles com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment pel PRESTADOR. És responsabilitat de l’ USUARI llegir-les periòdicament, ja que resultaran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de la realització de comandes.

Els contractes no estaran subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.

L’ acceptació d’ aquest document comporta que l’ USUARI:

Ha llegit, entén i comprèn el que s’ ha exposat aquí.

És una persona amb capacitat suficient per contractar.

Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que, el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels aliments contractats per l’USUARI és PANET GROUP BAKERY, S.L., amb domicili social a Santa Creu de Calafell, 33 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona), NIF B67417253 i amb telèfon d’atenció al client/USUARI Espanya.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’ USUARI en el moment en què, aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’ un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’ un producte alimentari determinat.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d’edat i donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i en la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i a no posarlos a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que conforme al que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació. 2. Tramesa i lliurament de comandes.
 2. Dret de desistiment.
 3. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
 4. Força major.
 5. Competència.
 6. Generalitats de l’oferta.
 7. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 8. Despeses de transport.
 9. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 10. Procés de compra.
 11. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
 12. Llei aplicable i jurisdicció.
1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d’ estipulació particular per escrit, la realització d’ una comanda al PRESTADOR suposarà l’ acceptació per part de l’ USUARI d’ aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’ USUARI podrà diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. LLIURAMENT DE COMANDES

El termini de lliurament estarà comprès a partir de 2 dies laborables i segons data pactada amb l’ establiment. S’ entén aquest terme sempre que s’ hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

En cas que el PRESTADOR no hagués realitzat el lliurament de la mercaderia, en el temps establert en la comanda, per falta de disponibilitat del producte o servei, l’ USUARI serà informat i quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l’ import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputable al PRESTADOR.

En cas de retard injustificat per part del PRESTADOR respecte a la devolució de l’ import total, l’ USUARI podrà reclamar que se li pagui el doble de l’ import adeu, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en el que excedeixin de l’ esmentada quantitat.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’ USUARI, falsos, inexactes o incomplets.

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el PRESTADOR hagi posat els productes a disposició de l’ USUARI i aquest, o el delegat d’ aquest, hagi rebut el document de recepció del lliurament.

Correspon a l’ USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les salvetats i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció del lliurament.

3. DRET DE DESISTIMENT

Els aliments que s’ofereixen són peribles, és a dir, que poden caducar o deteriorar-se en un curt període de temps. Aquest tipus de subministrament de béns queda exempt de devolució, segons l’incís d) de l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.

De tota manera, s’ofereix a l’USUARI la possibilitat de reclamar els possibles vicis o defectes que presenti la comanda en un termini de 24 hores des del lliurament, tant en mode en línia com fora de línia, i, si es considera, realitzar la devolució.

Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, per correu electrònic a administracio@panet.cat, indicant el número de factura o comanda corresponent. Un cop l’USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d’enviament, amb les despeses de transport al seu càrrec, al domicili de PANET GROUP BAKERY, S.L., Santa Creu de Calafell, 33 – 08830 Sant Boi de Llobregat

(Barcelona)

Analitzat el cas, si el PRESTADOR considera que el producte no complia les condicions de venda, en un termini de 48 hores informarà l’USUARI de l’import i condicions del seu reemborsament.

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA

Qualsevol reclamació que l’ USUARI consideri oportuna serà atesa com més aviat millor, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:

Postal: PANET GROUP BAKERY, S.L., Santa Creu de Calafell, 33 – 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Espanya E-mail: administracio@panet.cat

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’ obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L’ USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’ aquestes condicions fos considerada nul·la o d’ impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes i lliuraments efectuats pel PRESTADOR s’ entendran sotmeses a les presents Condicions.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de PANET GROUP BAKERY, S.L. o al que aquí estipula, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

El PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables.

Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s’expressaran a la moneda EURO. L’USUARI assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra, l’USUARI podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.

Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l’ emissió d’ una factura a nom de l’ USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura s’ enviarà en format paper juntament amb el producte adquirit. Es podrà descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió del web amb el compte d’usuari. En cas de voler rebre-la mitjançant correu electrònic, haurà de sol·licitarho per qualsevol dels mitjans que el PRESTADOR posa a la seva disposició, informant-lo que en qualsevol moment podrà revocar aquesta decisió.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR Espanya o via correu electrònic a l’adreça administracio@panet.cat.

 1. DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport ja que la recollida és al local que triï l’usuari a través de la pàgina web.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita la següent forma per efectuar el pagament d’ una comanda:

Targeta de crèdit

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui o sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’ un producte o servei que no compleixi amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Qualsevol producte del catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’ observaran els articles, la quantitat, el preu i l’ import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos i descomptes segons les dades de pagament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per ambdues parts.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització: 1. – Registra’t com a usuari

2.- Seleccionar els productes.

3.- Comprovació de la comanda.

 1. – Realitzar pagament.
 2. – Formalitzar la comanda (comprar).

Una vegada processat la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda, el seu estat i la data d’enviament i/o lliurament aproximat.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

Si qualsevol d’ aquests termes i condicions es considerés il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considerarà separable i no afectarà la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

PANET podrà, sense previ avís, suspendre o acabar l’ accés de l’ USUARI als seus serveis d’ e-commerce, en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent,, sense limitacions, quan l’ USUARI no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions establertes en aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d’ ús aplicables.

Quan PANET exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l’ exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició de PANET.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

es_ESES
Hola encantats de saludar-te!